Om advokater

  • ”Att advokaten utåt är offensiv och samtidigt manar till stor försiktighet är inte konstigare än att en general beordrar full eldgivning framåt och samtidigt beordrar full reträtt”
  • ”Advokatens uppdrag är inte bara att företräda sin klient. Han skall också vara läraren som översätter och förklarar. Klienten tar besluten med förvärvad kunskap. Tillsammans är de ett team där båda är delaktiga och gör resultaten”.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

För att få kalla sig advokat måste man ha blivit antagen av Sveriges advokatsamfund som funnits i över hundar år. För att bli ledamot måste man ha en jur.kand-examen  vilket tar ca 5 år av studier. Efter examen ska man ha arbetat fem år med juridiskt arbete, varav minst tre år som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller i egen verksamhet. Därefter skall man ha avlagt advokatexamen. Man skall ha ordnad ekonomi, vara omdömesgill, skötsam och i övrigt lämpad för advokatverksamhet.
Advokaten har lagstadgad tystnadsplikt och kan inte åläggas att vittna om sådant som anförtrotts advokaten. En advokat är skyldig att följa samfundets etiska regler och det sätt på vilket han skött uppdraget kan granskas av advokatsamfundets disciplinnämnd.

Vad kostar det?

Vi tar betalt per nedlagd arbetstid.  Denna står på fakturan tillsammans med timarvodet. Det finns inga fasta taxor för advokater. Vi debiterar mellan 1 500 kr/tim – 3 000 kr/tim beroende på den kompetens som är förenat med uppdraget. Är det vår hemmaplan tar vi 3 000 kr eller är det mer obekant område ett lägre timarvode. Vi kommer överens o m timarvodet i förväg. Finns inte  timmarna angivna eller är timarvodet inte bestämt skall det inte heller finnas på fakturan.

 


Telefon: 0704-15 35 17     Adress: Överås Parkväg 12 SE-412 74 Göteborg     Epost: svante@thorsell.info

Administration